Wednesday, January 21, 2015

Keutamaan & Faedah Shalat Sunnah Fajar, Shalat Shubuh, Shalat Isyraq

Shalat Sunnah Fajar, merupakan shalat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan yang paling ditekankan di antara shalat-shalat sunnah Rawaatib lainnya. Barangsiapa yang melakukan shalat Rawaatib maka ia akan dibangunkan gedung di Surga.

Shalat Shubuh, sebagai batu ujian bagi kaum muslimin. Dengan batu ujian itulah Allah Ta’ala memisahkan mana muslim yang benar keimanannya, dan mana muslim yang pendusta, sekedar mengaku beriman tanpa bukti dari kebenaran ucapannya.

Shalat Sunnah Isyraq, Barangsiapa shalat shubuh berjama’ah di masjid, kemudian duduk berdzikir kepada Allah Ta’ala hingga terbit matahari, kemudian shalat (Shalat Sunnah Isyraq) dua raka’at, maka baginya pahala seperti pahala orang yang haji dan umrah.

Alhamdulillah kami terbitkan buku ini untuk menjelaskan banyaknya keutamaan dan faedah dari tiga shalat tersebut disertai pengertian dan waktunya.
Semoga Allah Ta’ala memudahkan Anda dalam memahaminya. Aamiin.

Penyusun :  Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran & Tebal : 9 x 14, 64 ms

Ada Stok

Amalan di Malam & Hari Jum'at

“Sesungguhnya hari jum’at adalah sayyidul ayyam (penghulu hari-hari), dan merupakan hari yang paling agung disisi Allah. Hari jum’at pada sisi Allah lebih agung daripada hari raya Adh-ha dan hari raya Fithri.
Pada hari jum’at ada lima perkara :
1) Allah menciptakan Adam padanya,
2) Allah menurunkan Adam (dari Surga) padanya,
3) Padanya Allah mewafaatkan Adam,
4) Padanya terjadi Kiamat,
5) Padanya terdapat satu saat, dimana tidaklahseorang hamba meminta sesuatu pada saat itu (kepada Allah)kecuali Allah akan mengabulkannya, selama tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari jum’atlah terjadi kiamat. Tidak ada seorang malaikat pun yang dekat kepada Allah,dan langit, bumi, angin, gunung dan lautan, kecuali takut dari hari jum’at (yakni Kiamat).” (HR. Ibnu Majah)

Buku ini menjelaskan keutamaan jum’at dan wazhifah (amal-amal yang rutin dilakukan) dimalam dan hari jum’at. Selamat menikmati!

Penyusun :  Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran & Tebal : 9 x 14, 64 ms

Ada Stok

Sunday, January 18, 2015

Sifat Puasa Sunnah Nabi Sallallahu 'Aliahi wa Sallam

Buku ini berisi penjelasan ringkas mengenai macam-macam puasa sunnah, berikut keutamaannya, baik secara umum maupun khusus. Disertai tanya jawab seputar puasa sunnah yang membahas beberapa permasalahan penting, pemahaman yang rancu, serta pertanyaan yang sering diajukan kebanyakan orang. termasuk sebagian bid'ah-bid'ah yang terkadang dilakukan masyarakat awam seputar puasa.
Semoga penerbitan buku ini termasuk upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam.

Penyusun :  Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran & Tebal : 9 x 14 – 2 warna, 64 ms

Ada Stok

Panduan Praktis Shalat Sunnah Rawatib

Buku ini merupakan satu bimbingan bagaimana melakasankan shalat sunnah rawatib. Diterangkan pula macam-macamnya; rawatib yang paling ditekankan di antara shalat-shalat sunnah rawatib lainnya; shalat sunnah rawatib setelah jum'at; waktu shalat rawatib; mengqadha shalat sunnah rawatib; memberikan selang waktu antara shalat sunnah rawatib dengan shalat fardhu; tidak melakukan shalat sunnah rawatib dan selainnya apabila iqamat telah dikumandangkan; tidak melakukan shalat sunnah rawatib dalam perjalanan, kecuali shalat sunnah sebelum shubuh dan shalat witir; dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan shalat sunnah rawatib.

Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alihi wa Sallam, keluarganya, serta para Sahabatnya.

Penyusun : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran & Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Tuesday, December 30, 2014

Aqidah Thahawiyah - Matan Berserta Terjemahannya

Buku ini menjelaskan tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah menurut madzhab fuqaha agama: Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dan Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, apa yang mereka yakini dalam Ushuluddin, dan yang mereka ikuti untuk menaati Rabb semesta alam.

Penyusun : Imam Abu Ja'far ath Thahawi
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Etika Makan & Minum

Orang-orang mukmin, mereka makan untuk hidup, agar mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjaga kehidupan sebagai hamba yang beramal shalih dan mengabdi kepada Rabb-nya. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala memerintahkan para Rasul-Nya untuk makan dari makanan yang baik, kemudian beramal dengan amal yang baik. Dan Allah Ta'ala pun memerintahkan hal yang serupa kepada para hamba-Nya yang beriman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu beribadah." (QS. al-Baqarah : 172)

Sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat makan dan minum, maka berusahalah untuk memerapkan adab-adab makan dan minum dalam kehidupan kita Insya' Allah buku ini menuntun anda dalam menerapkan adab-adabnya. Selamat menikmati.

Penyusun : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Tiada Stok

Surat Al-Kahfi & Al-Mulk (Tabaarak)


Segala puji hanya bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala semata. Shalawa serta Salam semogadilimpahkan kepada Nabi Muhammmad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga dan para shahabatnya. Buku yang ada dihadapan anda ini adalah dua surat dari al-Qur'an yang memiliki beberapa keutamaan agung, yaitu surat al-Kahfi dari hadits Abu Darda Radiyallahu'Anhu, bahawasanya Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang hafal sepuluh ayat dari awal surat al-Kahfi, maka ia terjaga dari fitnah Dajjal." (Shahiihul Targhiib wal Tarhiib). Dan keutamaan surat al-Mulk dalam hadits Abu Hurairah Radiyallahu'Anhu, dari Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Sesungguhnya satu surat di dalam al-Qur’an, ada tiga puluh ayat yang memberikan syafa’at kepada seseorang hingga ia diampuni, yaitu ‘Mahasuci Allah yang di Tangan-Nya-lah segala kerajaan (al-Mulk).” Kami meminta kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, semoga menjadikan buku ini ikhlas karena-Nya, Aamiin.

Penyusun : Tim Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 36 ms (2 warna)
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ada Stok

Panduan Adab-Adab Dalam Shalat Untuk Meraih Kesempurnaan Shalat

Shalat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada umatnya di saat beliau menjelang wafatnya. Shalat adalah tiang agama. Barangsiapa meninggalkannya maka ia telah menghancurkan agamanya. Ia merupakan ibadah harian setiap muslim, Lima kali dalam sehari semalam seorang muslim menjalin hubungan yang kuat dan ikatan yang kokoh dengan Rabb-nya, serta loyalitas yang sempurna kepada-Nya. Ia bermunajat kepada Penciptanya selaku seorang hamba yang fakir kepada Majikannya Yang MahaKaya lagi Mahabesar. Ia mengharap pertolongan, rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Ia berdiri, ruku' dan sujud di hadapan-Nya dengan bahasa langit yang kekal. Shalat merupakan amal seorang hamba yang pertama kali dihisab.

Dengan buku kecil ini merupakan panduan untuk meraih kesempurnaan shalat. Selamat menikmati!

Penyusun: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 90 ms.
Ada Stok

Sifat Shalat Sunnah Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam

Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalatnya. Apabila shalat itu baik, maka ia beruntung dan sukses. Apabila shalat itu rusak, maka ia pasti kecewa dan merugi. Jika terdapat sesuatu yang kurang dari shalat fardhu, maka Rabb Tabaaraka wa Ta'aalaa berfirman, "Lihatlah oleh kalian, apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah?" Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat fardhu tersebut. Kemudian amal-amal yang lain pun diperlakukan demikian.

Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani Rahimahullah dalam Shahiihul Jaami'

Peyusun : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal :9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Monday, December 29, 2014

Pedoman Safar Do'a Safar, Tuntunan Jama' Dan Qashar, Serta Adab-Adab Safar

Dalam safar (bepergian) kita di dunia ini, apa bekal kita? Bekal perjalanan hidup kita yang terbaik adalah takwa. Insya'Allah, buku kecil ini sangat bermanfaat dan bernilai tinggi yang menjadi bekal terbaik dan penuntun ketika anda melakukan perjalanan atau berada dalam keadaan tertentu, antara lain; do'a, adab dan apa saja yang dianjurkan dan diperbolehkan untuk meringkas (qasar) atau menggabungkan (jama') ketika anda melakukan shalat.

Semoga selamat menyertai anda dan keluarga dalam perjalanan dan juga disertai ketenteraman dan kebahagiaan.

Selawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, juga kepada keluarga dan para Sahabatnya.

Penyusun : Kompilasi 3 ulama : Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, Azhari Ahmad Mahmud
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 13 - 64 ms.
Ada Stok

Tuesday, October 14, 2014

DZIKIR PAGI PETANG SAN SESUDAH SHALAT FARDHU

Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir ketika pagi dan petang. Demikian pula ketika sekesai mengerjakan shalat Fardhu, kita juga disyari'atkan untuk berdzikir kepada-Nya juga. lalu bagaimanakah dan apa saja dzikir-dzikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Salallahu 'Alaihi wa Sallam.

Oleh karena itu, kami menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Dzikir Pagi Petang dan Setelah Shalat Fardhu Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih" yang disusun oleh Yazid bin Adbul Qadir Jawas. Buku ini disusun dengan cara sistematis dan mudah dihafalkan oleh siapa saja, baik muda maupun tua.

Dzikir-dzikir yang dicantumkan di dalam buku ini bersumber dari Rasulullah Salallahu 'Alaihi wa Sallam, karena disebutkan di dalam kitab-kitab hadits yang shahih. Jika diamalkan sungguh bermanfaat karena selain berdzikir kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala, Anda juga turut menghidupkan Sunnah Rasulullah Salallahu 'Alaihi wa Sallam dalam berdzikir di saat pagi, petang, dan sesudah shalat fardhu.

Tajuk : Dzikir Pagi Petang Dan Sesudah Shalat Fardhu
Penulis : Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Penerbit : Pustaka Imam asy-Syafi'i (XV + 154 hal. - Buku Kecil:HC)
Tiada Stok

TUNTUNAN DO'A HARIAN

Alhamdulillah kami Pustaka Ibnu ‘Umar mempersembahkan kepada Anda sekalian sekumpulan do’a-do’a terpilih dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Yang shahih dan mudah dihafal yang dihimpun oleh Syaikh Hamam Muhammad al-Jirf.
Semoga Allah Swt. Menjadikan buku kecil dan praktis ini bermanfaat bagi Anda, keluarga dan kaum muslimin dalam kehidupannya sehari-hari, dan dalam berbagai keadaan yang dialaminya,amiin.

Judul : Tuntunan Doa Harian Berdasar Al-Quran Dan As-Sunnah yang Shahih
Penulis : Hamam Muhammad al-Jirf
Penerbit : Pustaka Ibnu ‘Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Tiada Stok

TUNTUNAN DO'A RUQYAH

Do’a untuk Rukyah yangbersumber dari al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. Yang shahih semuanya merupakan obat-obat penyembuh yang sangat bermanfaat.

Do’a itu, jika memenuhi syarat-syaratnya, dan tidak terdapat sesuatu yang menghalangi pengabulannya, merupakan salah satu dari penyebab-penyebab kesembuhan suatu penyakit.

Buku ini Insya’Allah menuntun Anda dalam mengobati suatu penyakit yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.
Hanya kepada Allah Saw. Sajalah kita memohon dan mudah-mudahan Allah Swt. Menyembuhkanyang Anda cintai,amiin.

Judul : Do’a Ruqyah Untuk Orang Sakit, Mengobati Guna Guna Dan Sihir
Penulis : Syaikh Sa’id ‘Ali bin Wahf al-Qahthani
Penerbit : Pustaka Ibnu ‘Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Tiada Stok

SIFAT SHALAT NABI SALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Judul : Sifat Shalat Nabi Saw
Penulis : Syaikh Abdullah bin Jibrin
Penerbit : Pustaka Ibnu ‘Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 13, 64 ms
Ada Stok

SIFAT WUDHU" NABI SALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Judul: Sifat Wudhu’ Nabi Saw
Penulis : Syaikh Abdullah bin Jibrin
Penerbit : Pustaka Ibnu ‘Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 13, 48 ms
Ada Stok

DZIKIR PAGI & PETANG

Judul : Dzikir Pagi & Petang Dan Sesudah Shalat Fardhu
Penulis : Syaikh Sa’id ‘Ali bin Wahf al-Qahthani
Penerbit : Pustaka Ibnu ‘Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 13, 48 ms
Tiada Stok

MUJAROBAT

Dzikir-Dzikir Penjagaan dan Perlindungan dari Segala Sesuatu Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah

Risalah ini dipenuhi dengan dzikir-dzikir dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai penjaga dari segala kejahatan  marabahaya. Siapa pun dapat dengan mudah mempraktekkannya kapan saja ia inginkan. Dzikir-Dzikir dan do'a ini benar-benar mujarab, telah teruji khasiatnya, dan telah teruji khasiatnya, dan telah terbukti manfaatnya sejak zaman Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam. Selamat Membaca!

Judul : Mujarobat
Penulis : Syaikh 'Abdullah bin Muhammad as-Sad-han
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 13, 48 ms
Ada Stok

MATAN HADITS ARBA'in

Sudah selayaknya bagi setiap orang yang merindukan negeri akhirat untuk memahami hadits-hadits ini, karena mencakup hal-hal yang penting dan berisi peringatan agar menunaikan setiap bentuk ketaatan. Hal itu sangat jelas terlihat bagi orang yang mau merenunginya.
Hanya Allah-lah tumpuan kami dan kepada Nya-lah lami menyerahkan dan menyandarkan semua urusan. segala puji dan karunia hanyalah milikNya, dan Dia-lah yang memberi taufiq dan perlindungan.

Judul : Matan Hadits Arba'in
Penulis : Imam an-Nawawi
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Amalan Harian Seorang Muslim

Buku ini sangat baik untuk menjadi tuntunan bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan amal shalih kita.

Buku ini berisi amalan harian yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah, baik amal-amal shalih yang langsung kepada Allah Ta’ala maupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Semoga setitik ilmu yang kita amalkan akan Allah lipat gandakan pahalanya dengan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan.

Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan amaal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan Kami karuniakan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.” (QS An-Nahl:97)

Tajuk : Amalan Harian Seorang Muslim
Penulis : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah Sesuai Sunnah

Dalam memilih pasangan hidup, menikah dan membina rumah tangga, banyak di antara kaum muslimin yang sudah tidak memperhatikan lagi rambu-rambu dari agama mereka. Banyak diantara mereka yang terjerumus ke dalam dosa, seperti pacaran, melakukan banyak kemungkaran dalam pesta perkawinan, tidak mengindahka tuntunan agama islam dalam membangun rumah tangga, mendidik anak dengan gaya orang kafir, dan lain sebagainya.

Padahal nilai-nilai Islam penuh dengan kesempurnaan, kelembutan, keindahan malah terkadang terasa asing bagi sebagian dari mereka.

Buku kecil ini memiliki tujuan ang besar, yakni mengingatkan kembali sesuatu yang tidak asing dalam syari’at Islam, yang masih dianggap asing oleh sebagian kaum kuslimin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengkaji seluk beluk pernikahan yang sangat agung dan sangat penting dalan Islam. Selamat menyimak.

Tajuk : Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah Sesuai Sunnah
Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Fiqih Hubungan Intim

Jika Anda menginginkan keturunan yang shalih dan shalihah, maka tidak selayaknya Anda menutup mata dari etika yang mulia ini.

Belumlah lengkap apabila literatur-literatur yang anda miliki mengenai rumah tangga ideal menurut Islam, melupakan pembahasan hubungan intim pada buku kecil ini.

Suasana yang mesra di bawah naungan syari’at ilahi yang sempurna, membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menikmati.

Tajuk : Fiqih Hubungan Intim...
Penulis : Syaikh Abu Malik Kamal bin as-ayyid Salim
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar  
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Tata Cara Mengurus Jenazah

Bersyukurlah jika Allah Ta’ala melimpahkan ilmu kepada Anda tentang tata cara mengurus mayit dengan benar sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah. Caranya adalah dengan mempraktekkan dari apa yang Anda ketahui.

Mengurus jenazah hukumnya fardhu kifayah. Jika Anda peduli hal ini, maka buku ini sungguh sangat tepat untuk menjadi pedoman yang singkat, padat, mudah dimengerti dan yang paling pokok adalah sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Tajuk : Tata Cara Mengurus Jenazah
Penulis : Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Panduan Praktis 'Aqiqah Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah

Para pembaca yang bidiman, 'Aqiqah tidak sepopuler udh-hiyyah (kurban), sehingga hampir terlupakan di zaman sekarang. Padahal hikmahnya sangat banyak di antaranya:
- Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam.
- Agar bayi yang lahirkan dipelihara dari syaitan.
- Mendekatkan diri kepada Allah subhanallahu wa ta'ala dan bersyukur atas karunia anakkepadanya.
- Memberikan manfaat kepada si anak, sebagaimana ia pun akan mendapat manfaat dari do'a ibu bapaknya atau orang shalih untuk keberkahannya, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Di antara sebab-sebab kekurangannya populeran 'aqidah adalah kurangnya pemahaman yang benar mengenai hal ini di kalangan masyarakat kaum muslimin. Oleh kerana itu maka kami (Pustaka Ibnu 'Umar) berusaha untuk menerbitkan buku saku mengenai hal ini dalam rangka menghidupkan Sunnah yang berkaitan dengan 'aqiqah, dan menjauhi bid'ah-bid'ahnya.
Segeralah menghidupakan Sunnah!

Tajuk : Panduan Praktis 'Aqiqah Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Tuntunan Praktis Shalat Berjama'ah

Para pembaca budiman, buku ini adalah ringkasan dari 'Kitab Shahiihu Fiqhis Sunnah' yang ditulis oleh Syaikh Abu Malik Kamal bab Shalaatul Jamaa'ah, yang terdapat pada jilid satu. Bab-bab yang dibawakan dalam masalah ini adalah: Definisi dan keutamaan shalat berjama'ah; Shalat berjama'ah dalam pelaksanaan shalat fardhu; Imamah dan hukum-hukumnya; Tempat berdiri (posisi) imam dan makmum; Barisan (shaff) shalat dan hukum-hukumnya; Beberapa masalah yang berkaitan dengan tatacara shalat berja'ah; Hukum-hukum masbuq; dan: Perbuatan-perbuatan setelah selesai shalat. Penulis mengemukakan fiqih tersebut dengan dalil-dalilnya yang shahih. Selamat menyimak.

Tajuk : Tuntunan Praltis Shalat Berjama'ah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Panduan Praktis Shalat Sunnah Rawatib Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah

Buku ini merupakan satu bimbingan bagaimana melaksanakan shalat sunnah rawatib. Diterangkan pula macam-macamnya; rawatib yang paling ditekankan di antara shalat-shalat sunnah rawatib lainnya; shalat sunnah rawatib setelah jum'at; waktu shalat sunnah rawatib; mengqadha shalat sunnah rawatib; memberikan selang waktu antara shalat sunnah rawatib dengan shalat fardhu; tidak melakukan shalat sunnah rawatib dan selainnya apabila iqamat telah dikumandangkan; tidak melakukan shalat sunnah rawatib dalam perjalanan, kecuali shalat sunnah sebelum shubuh dan shalat witir; dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan shalat sunnah rawatib.
Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarganya, serta para Sahabatnya.

Penyusun : Abu Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Bimbingan Rohani Untuk Orang Sakit

Tuntunan Untuk Pasien, Dokter, Perawat, Keluarga dan yang Menjenguk.
Thibbun Nabawi (Cara Pengobatan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam) bukan istilah asing lagi bagi masyarakat kita. Tinggal kita menggalinya dari sumber-sumbernya, meyakininya dan melaksanakannya. Tuntunan syari'at dalam kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat, terutama para dokter, perawat, keluarga, karib kerabat yang menjenguk, dan pasien itu sendiri.

Semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi pencapaian cita-cita bersama, menjadi insan yang bertakwa, sehat wal afiat, selamat dunia dan akhirat. Aamiin.

Tajuk : Bimbingan Rohani Untuk Orang Sakit
             Tuntunan Untuk Pasien, Dokter, Keluarga dan yang Menjenguk
Penulis : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 58 ms
Ada Stok

Panduan Shalat Bagi Orang Sakit

Disertakan khabar gembira dan kemudahan menurut Sunnah yang Shahih.
Dilengkapi Tata Cara Wudhu' dan Mandi Janabah.

Kita memang harus selalu meminta 'afiyah namun dikala Allah Subhanallahu wa ta'ala menunjukkan kecintaan-Nya kepada kita dengan memberikan ujian berupa penyakit, maka ia tidak boleh lari menjauh dari-Nya, bahkan harus semakin dekat kepada-Nya.

Sungguh kita merasa prihatin kepada sebagian kaum muslimin yang belum mengetahui bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban selama ia sakit, tidak jarang yang dengan mudahnya mereka meninggalkan kewajiban yang pokok, yakni shalat!

Buku kecil ini Insya'Allah kaya dengan tema-tema yang berkaitan seputar apa yang diperlukan oleh orang yang sedang sakit, baik tata cara wudhu'nya, shalat-nya, kemudahannya, ganjaran besar yang akan diberikannya dan khabar gembira yang akan diterimanya, Insya'Allah. Selamat membaca!

Tajuk : Panduan Shalat Bagi Orang Sakit
Penulis : Sa'id b. 'Ali b. Wahf al-Qahthani
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Tuntunan Praktis Ta'ziyah & Ziarah Kubur

Di zaman sekarang, masih banyak kaum muslimin di negeri kita yang belum menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dalam praktek ta'ziyah dan ziarah kubur. Penyebab berbagai penyimpangan itu adalah jauhnya mereka dari ilmu yang benar, berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih sebagaimana difahami oleh generasi pertama umat ini yang shalih.

Buku ini, semoga membantu Anda untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam dalam mempraktekkan ta'ziyah dan ziarah kubur.
Semoga Allah Ta'ala menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Amiin.

Tajuk : Tuntunan Praktis Ta'ziyah & Ziarah Kubur
Penulis : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 13, 54 ms
Ada Stok

KEUTAMAAN WAKTU DAN TATACARA SHALAT TAHAJJUD

Shalat malam merupakan tanda kemuliaan seorang mukmin. Hal ini berdasarkan hadits Sahl bin Sa'd Radiyallahuanhu. Ia mengatakan bahwa Jibril Alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam seraya berkata: "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tapi engkau pasti akan mati. Dan cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tapi engakau pasti akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sekehendakmu, tapi engkau pasti akan mendapatkan balasannya." Kemudian Jibril Alaihissalam berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada shalat malam, dan kehormatannya ada pada ketidak butuhannya kepada orang lain." (HR. al-Hakim (IV/325), dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi.

Tajuk : KEUTAMAAN WAKTU DAN TATACARA SHALAT TAHAJJUD
Penulis :Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar 
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Panduan Praktis Shalat Istikharah

Istikharah adalah sarana yang sempurna untuk meraih kesuksesan segala urusan bagi siapapun dari kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan izin Allah, manakala seorang hamba membanyakkan istikharah, lalu ia melihat buahnya -berupa tercapainya berbagai kebaikan yang banyak atau dijauhkannya dari berbagai keburukan, dan keadaannya semakin bertambah baik- maka hatinya akan terkait dengan istikharah. Ia tidak akan melangkahkan kakinya kepada suatu kebaikan dengan izin Allah kecuali ia telah istikharah terlebih dahulu kepada-Nya.

Buku saku “Panduan Praktis Shalat Istikharah” ini telah diterjemahkan dan diringkas dari sebuah karya yang tepat untuk mengantarkan kita kepada pemahaman yang lurus tentang istikharah dalam syari’at islam yang suci. Disajikan sangat ringkas dan padat, namun insyaallah akan memenuhi kerinduan kita akan ilmu yang membawa kepada suatu keyakinan dan kemantapan.

Tajuk : Panduan Praktis Shalat Istikharah
Penulis : Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Dzikir Ba’da Shalat Fardhu

Dengan memulai Nama-Nama-Nya yang Indah, dan SIfat-Sifat-Nya yang Tinggi, semoga upaya yang Allah Ta'ala mudahkan dalam penerbitan buku ini, menjadi satu amal shalih yang murni karena mengharapkan Wajah-Nya Yang Mulia, dan bermanfaat bagi kaum muslimin, serta diterima dan diridhai-Nya, amin. Shalawat serta Salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga, para Shahabatnya dan yang mengikutinya hingga hari Akhir.
Tajuk : Dzikir Ba’da Shalat Fardhu
Penyusun: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Tebal dan Ukuran: 64 ms, 9 x 14
Ada Stok

TUNTUNAN PRAKTIS PUASA, TARAWIH, I'TIKAF, LAILATUL QADAR & ZAKAT FITRAH

Di antara amal-amal shalih yang berkaitan erat dengan Puasa adalah shalat Tarawih, I'tikaf, menghidupkan Lailatul Qadar, dan Zakat Fithrah.

Semoga dengan buku kecil yang ringkas lagi padat ini, para pembaca akan memperolehi bekal ilmu yang benar dan memadai tentang tema-tema seputar puasa tersebut, agar dapat beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Buku kecil ini diterjemahkan dan diringkaskan dari karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri, Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, lalu dari berbagai tulisan para ulama yang lainnya.

Semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala senantiasa memelihara dan menjaga kita agar senantiasa teguh dalam hidayah Shirathal Mustaqim. Aamiin.

Tajuk : TUNTUNAN PRAKTIS PUASA, TARAWIH, I'TIKAF, LAILATUL QADAR & ZAKAT FITRAH
Dihimpun oleh : Abu Muhammad Ibnu Shalih binHasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar (Saku 64 mukasurat)
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Juz 'Amma

Segala puji hanya bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala semata. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga dan shahabatnya. Allah Subhanallahu wa Ta'ala berfirman di surat at-Takwiir ayat 27-29 : "Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menmpuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki oleh Allah, Rabb semesta alam". Para pembaca yang budiman, di dalam Juz 'Amma terdapat banyak pelajaran-pelajaran penting bagi kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada Allah Ta'ala serta implikasinya yang dengan izin Allah dapat menggugah hati sehingga menjadikan iman lebih meningkat dan mengaplikasikan iman tersebut dalam kehidupan. Kami meminta kepada Allah Yang  Maha Mulia lagi Maha Agung dengan Asma'ul Husna dan Sifat-Nya Yang Maha Tinggi, semoga menjadikan buku ini ikhlash karena-Nya, amiin.

Tajuk : Juz 'Amma
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Zakat & Cara Praktis Menghitungnya

Tunaikanlah zakat hatramu sebelum harta itu berpisah darimu, atau kamu yang berpisah darinya, lalu harta itu diperebutkan ahli warisanmu. Di dunia ini Anda hanyalah seorang kelana, sedangkan harta pun hanyalah titipan belaka. Dan Anda tidak tahu, kapan harta itu pergi, dan kapan Anda kembali ke hadirat-Nya. Sedangkan zakat -apabila telah menjadi kewajiban bagi Anda , maka selamnya akan menjadi tanggungan Anda, sebelum zakat itu benar-benar Anda tunaikan.

Atau Anda menginginkan zakat yang tidak tahu, harta apa saja yang harus saya zakat? Kapan saatnya saya harus mengeluarkan zakat? Berapa kadarnya? Kepada siapa harus saya serahkan? 

Maka buku yang di hadapan Anda ini insya'Allah akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selamat menyimak!

Tajuk : Zakat & Cara Praktis Menghitungnya
Penulis : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar (Saku Sedang)
Ukuran dan Tebal : 10.5 x 15, 88 ms.
Ada Stok

Ambillah Aqidahmu

Para pembaca yang budiman, umat ini tidak akan maju dan mendapat kemenangan, kecuali dengan cara yang telah memajukan generasi mereka terdahulu, yakni Shahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Generasi inilah yang merupakan generasi yang lurus, dan mereka teguh memegangnya. Namun sayang sekali, sebagian kaum muslimin saat ini yang 'aqidahnya masih banyak yang harus dikoreksi, maka diharapkan dengan uraian singkat dari masalah-masalah tauhid, yang dikemas dalam bentuk yang mudah difahami, seperti metode tanya jawab yang digunakan dalam buku ini, maka kaum muslimin akan lebih tertarik dan terbantu dalam membenahi dan memahaminya 'aqidah yang lurus. Semoga Allah Ta'ala memudahkannya, dan sesungguhnya Allah Yang Maha Suci lagi Maka Kuasa untuk melakukannya.

Tajuk : Ambillah Aqidahmu Dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih yang difahami Shahabat Radiyallahu'anhu
Penulis : Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar (Saku Sedang)
Ukuran dan Tebal : 10.5 x 15, 64 ms.
Ada Stok

Meneladani Shalat & Wudhu' Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam

Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Apabila shalat itu baik, maka ia beruntung dan sukses. Apabila shalat itu rusak, maka ia pasti kecewa dan merugi. Jika terdapat sesuatu yang kurang dari shalat fardhu, maka Allah berfirman: Lihatlah oleh kalian, apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah? maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat fardhu tersebut. Kemudian amal-amal yang lain pun diperlakukan demikian. (Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’)
Tajuk : Meneladani Shalat & Wudhu' Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam
Penulis : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar (Saku Sedang)
Ukuran dan Tebal : 10.5 x 15, 76 ms.
Ada Stok

Panduan Haid, Nifas Istihadhah

Risalah singkat seorang ulama besar Syaikh Muhammad b. Shalih al-'Utsaimin ini memuat banyak hukum seputar haid, nifas dan istihaadhah. Contohnya, seputar haid saja ada sepuluh yang dielaskan, yaitu : Shalat, Puasa, Thawaf di Baitullah, Gugurnya Thawaf Wada' disebabkan haid, Diamnya wanita haid di masjid, Jima' (hubungan intim suami isteri), Talak, Perhitungan 'iddah karena talak adalah dengan haid, Hukum kosongnya rahim, dan Wajibnya mandi. Demikian pula tentang nifas dan istihaadhah. Insya Allah kita akan menemukan penjelasan yang mudah difahami, sistematika yang rapi, dan tentu saja bimbingan yang menenteramkan jiwa di bawah tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih.

Tajuk : Panduan Haid, Nifas Istihadhah
Penulis : Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar (64 ms
Ukuran dan Tebal : 9 x 14, 64 ms.
Ada Stok

Do’a Dzikir untuk Ibu Hamil

Buku kecil ini khusus menerangkan apa saja wirid berupa dzikir dan do'a yang dapat dibaca oleh setiap ibu yang hamil dalam berbagai keadaan.

Pada bab I, penulis membahas hukum bacaan wirid bagi ibu hamil dan melahirkan serta beberapa hasil ijtihad para ulama tentangnya, diantaranya mengutip fatwa syaikh al-'Utsaimin rahimahullaah. setelah membahas hukum-hukumnya, maka pada bab II disusunlah do'a dzikir bagi ibu hamil hingga melahirkan.

Pada bab IIIdibahas do'a dan wirid khusus ketika ibu hamil merasa sakit, atau ketika melahirkan. Kemudian untuk kesempurnaan risalah ini maka pada bab IV dibahas beberapa nasehat dan hal-hal penting bagi ibu hamil yang berkaitan dengan masalah do'a dan dzikir.

Namun kesempurnaan hanyalah milik Allah ta'ala, Semoga Allah ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan muslimat. Salawat dan Salam semoga terlimpahkan kepada nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, keluargda dan para Shahabatnya.

Tajuk : Do’a Dzikir untuk Ibu Hamil
Penyusun : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Tebal dan Ukuran: 58 ms, 10.5 x 15

Ada Stok

Sifat Puasa Sunnah Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam

Buku ini berisi penjelasan ringkas mengenai macam-macam puasa sunnah, berikut keutamaannya, baik secara umum maupun khusus. Disertai tanya jawab seputar puasa sunnah yang membahas beberapa permasalahan penting, pemahaman yang rancu, serta pertanyaan yang sering diajukan kebanyakan orang. termasuk sebagian bid'ah-bid'ah yang terkadang dilakukan masyarakat awam seputar puasa.

Semoga penerbitan buku ini termasuk upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam.

Tajuk : Sifat Puasa Sunnah Nabi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam
Penyusun : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Pustaka Ibnu Umar
Tebal dan Ukuran : 64 ms, 9 x 14
Ada Stok

Sunday, June 17, 2012

31 Tuntunan Hidup Berkah

Hanya orang sakitlah yang benar-benar mengetahui betapa mahalnya nikmat sehat. Dan hanya orang yang telah matilah yang mengerti betapa berharganya kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat ini.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah lima keuntungan sebelum (datang) lima perkara, yakni: 1) kemudaanmu sebelum tua, 2) kesehatanmu sebelum sakit, 3) kayamu sebelum miskin, 4) waktu luangmu sebelum sibuk, 5) hidupmu sebelum mati." *

Bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam? Jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus berkecamuk di benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silahkan menlaah buku ini.

Semoga salawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, keluarga dan para Sahabatnya. Walhamdulillah.
* Lihat Shahiihut Targhiib wat Tarhiih (no.3355)

Tajuk : 31 Tuntunan Hidup Berkah
Penyusun: Amir bin Muhammad AL-Mudari
Penerbit : Pustaka Ibnu 'Umar
Tebal dan ukuran : 9 x 14, 64 ms
Ada Stok

Wednesday, May 2, 2012

Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah

Berbagai problem keluarga yang ada di masyarakat kita sekarang ini pada dasarnya disebabkan berbagai kekeliruan dalam membina keluarga harmonis yang tidak berpegang kepada syariat yang sempurna, yang mengatur kehidupan suami isteri dan keluarga. Penyakit ini semakin membengkak sehingga sulit diobati, dan menimpa banyak keluarga kaum muslimin yang menjauh dari syariat Allah, manhajNya dan jalan yang lurus.
Buku Saku “Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah” ini insyaAllah mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan keharmonisan antar anggota keluarga saja. Tapi buku ini membimbing kita agar mengindahkan keharmonisan keluarga dengan syariat islam yang mulia. Dan kita pun akan mendapatkan pencerahan mengenai apa dan bagaimana mewujudkan keharmonisan sejati dalam pandangan Islam. Selamat Menyimak!

Tajuk : Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah
Penulis : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit : Puaka Ibnu 'Umar
Tebal dan Ukuran : 9x14, ms.64
Ada Stok